Տնտեսություն

Ստորև ներկայացված են Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող 14 քաղաքական ուժերի միայն հանրայնացված նախընտրական ծրագրերը:

 • Ներդրումային ծրագրերի ակտիվացում հատկապես սփյուռքից, ինչպես նաեւ փորձի փոխանակում ոչ միայն Հայաստանի տարբեր մարզերից, այլ նաեւ սփյուռքից

 • առավել մեծ ռեսուրսներ տրամադրել՝ ուղղված ապօրինի առեւտրի դեմ պայքարին,

 • քաղաքացիների շրջանում ապօրինի առեւտրի բացասական կողմերի եւ հետեւանքների մասին պատմող լայն իրազեկման աշխատանքներ իրականացնել

 • Ստեղծել նպաստավոր պայմաններ ներդրողների համար, որպեսզի «Փոքր կենտրոնը» զարգանա աշխարհի զարգացած մայրաքաղաքների կենտրոններին համահունչ ենթակառուցվածքներով

Սույն կուսակցությունը դեռ չի հանրայնացրել իր նախընտրական ծրագիրը: 

 

 • հանրային և սոցիալական աշխատանքներում ներգրավմամբ՝ բնակչությանժամանակավոր զբաղվածության ապահովում․

 • երիտասարդական գիտաստեղծարար վարժանքների կազմակերպմամբ՝երիտասարդության և ուսանողության ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում․

 • հաշմանդամություն ունեցող և սահմանափակ շարժունակությամբ այլ անձանց այլանձանց համար սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու և զբաղվածությանապահովման պայմանների ստեղծում, նրանց համար մասնագիտական ուսուցման,վերապատրաստման կարճաժամկետ դասընթացների կազմակերպում՝ աշխատանքիշուկայում առավել պահանջված մասնագիտություններով աշխատանքի տեղավորմաննպատակով․

 • ազատ աշխատատեղերի մշտադիտարկման իրականացում, ազատաշխատատեղերի տոնավաճառների կազմակերպում և պետական ծրագրերիիրականացմանն աջակցության ցուցաբերում՝ բնակչության զբաղվածությանապահովման նպատակով․

 • ներդրումային մասնակցային ծրագրերի իրականացում՝ բնակչության զբաղվածությանապահովման և ձեռնարկատիրության զարգացման  նպատակով։

 • Երևան քաղաքում տնտեսության կայուն զարգացման, տնտեսական աճի ևներդրումների համար տնտեսության ավանդական և նորարական հատվածներիհամակողմանի զարգացման  ապահովում․

 • գոյություն ունեցող արդյունաբերական ձեռնարկությունների արդիականացում, հինարտադրությունների փոխարինում նոր և էկոլոգիապես «մաքուր» արտադրություններով․

 • արդյունաբերական խոշոր ձեռնարկություններին հարակից փոքր ՓՄՁ-ներիկազմակերպում․

 • արտահանմանը միտված արտադրանքի խթանում և պետական աջակցությանցուցաբերման նպատակով արտահանողներին քարոզչական-տեղեկատվականաջակցություն․

 • նորարար և ստեղծարար արդյունաբերության զարգացման հարթակի ստեղծում։

 • սկսնակ և փորձառու ձեռնարկատերերի համար էլեկտրոնային առցանց հարթակիստեղծում և աջակցության տրամադրում, կրթական ծրագրերի մշակում և իրականացում․

 • ձեռնարկատերերին պետական աջակցության ցուցաբերման գործիքակազմինառավել մանրամասն ծանոթացում գործող ծրագրերի շրջանակում․

 • ձեռնարկատիրության ոլորտում անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպություններիմիջև փոխգործակցության և գործարարության համար բարենպաստ միջավայրիապահովում․

 • «Գործարար Երևան» ծրագրի  ներդրում և այդ ծրագրի շրջանակում արտոնյալվարկավորում, ենթակառուցվածքների զարգացում, ուսուցում և համալիր ծրագրերիիրականացում։

 • արտահանողների համայնքային միության կազմավորում․

 • արտահանողների տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծում՝ արտահանմանծավալների, հարկերի մուծման և հարկային արտոնությունների ստացման,աշխատատեղերի ստեղծման վերաբերյալ տվյալների մշակմամբ․

 • ներդրումային լավագույն 10 նախագծերի փաթեթի կազմում․

 • արտահանողների հիմնախնդիրների բացահայտում՝ բարձր վտանգավորության գոտու մասին պատկերացում ձևավորելու նպատակադրմամբ․

 • սերտ համագործակցություն գիտաարդյունաբերական համալիրի հաստատություններիհետ՝ արտահանողներին պետական համալիր աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով․

 • խոշոր ներդրողների ներգրավում տնտեսության զարգացման հիմնական առաջնայինուղղություններում․

 • մասնավոր ներդրումների ներգրավում առևտրային բնույթի ծրագրերում՝ «Ներդրումայինծրագրերի սպասարկման կենտրոնի» հետ գործակցությամբ․

 • հավելյալ արժեք ունեցող արդյունաբերական արտադրանքի թողարկում։

 • Երեւան քաղաքի ընդհանուր զարգացումը հայրենական արտադրանքի հիման վրա

 

Սույն կուսակցությունը դեռ չի հանրայնացրել իր նախընտրական ծրագիրը: