Թվային Երևան

Ստորև ներկայացված են Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող 14 քաղաքական ուժերի միայն հանրայնացված նախընտրական ծրագրերը:

 • Առաջնահերթ ներդնել քաղաքացիներին ծառայությունների (ավելի քան 150) մատուցման միասնական հարթակ եւ մեքենայացված ուսուցման գործիքներով հագեցված հարմարավետ բջջային հավելված։ Ծառայությունները ներառելու են հարկեր/տուրքերի վճարումներից, բոլոր տեսակի թույլտվությունների ստացումից մինչեւ երեխայի՝ պարզեցված կարգով մանկապարտեզ հերթագրումը։

Թվային փոխակերպման ռազմավարության գործողությունների ծրագրով ներդրվող մյուս ուղղություններն են՝

 • Թվային ենթակառուցվածքների զարգացում / Smart Environment,

 • Կանաչ քաղաք / Green City,

 • Անվտանգ քաղաք / Safe City,

 • Շարժունակության զարգացում / Mobility,

 • Խելացի կառավարում / Smart Governance 

Նշված ուղղություններով զարգացմանն ուղղված աշխատանքներն արդեն իսկ մեծ թափով սկսված են եւ կրելու են շարունակական բնույթ՝ հաշվի առնելով աշխարհում առկա ամենանորարար լուծումները:

Քաղաքային ծառայությունների որակի վերահսկման, միջադեպերին արագ արձագանքման եւ որոշումների ընդունման աջակցման նպատակով նախատեսվել է ստեղծել 24/7 ռեժիմով գործող քաղաքային միասնական կառավարման կենտրոն։

 

 • Երեւանն աստիճանաբար կդառնա էներգախնայող, էկոլոգիապես մաքուր, անվտանգ ու խելացի քաղաք, որի համար անհրաժեշտ է ձեւավորել խելացի քաղաքապետարան եւ կրթել խելացի քաղաքացի։

 • Ներդնել միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան հասարակական տրանսպորտի երթուղային ցանց, ինտեգրված սակագնային եւ տոմսային համակարգ,հարմարավետ ավտոբուսներ, ուղեւորների տեղեկատվական համակարգ, որը ներառելու է առկա չվացուցակի ժամատախտակների բարելավում եւ ընդլայնում, բջջային հավելված եւ կայք

 • Երեւան քաղաքի անհրաժեշտ բոլոր հատվածներում տեղադրել ժամանակակից լուսաֆորներ

 • Հինգ տարիների ընթացքում Երեւանի բոլոր փողոցներում տեղադրվել էլեկտրախնայող լամպեր

 • Հինգ տարիների ընթացքում քաղաքի արտաքին տեսքը բարելավելու նպատակով վերգետնյա լարերը անցկացնել ստորգետնյա խողովակաշարերով

 • Նպաստել էժան եւ փոքրածավալ փոխադրամիջոցների գործածմանը՝ ապահովելով դրանց շահագործման հետ կապված անվտանգության բոլոր կանոնների կիրառումը

 • Ստեղծել հետիոտնային փողոցներ

 • Հնարավորության դեպքում լայնացնել մայթերը՝ ստեղծելով ուղիներ եւ գծեր

 • հեծանվորդների համար

 • Քաղաքային տրանսպորտը եւ մետրոպոլիտենը կաշխատեն մինչեւ կեսգիշեր

 • Ամբողջությամբ թարմացնել Երեւանի ճանապարհային նշանները` բացառելով դրանց եւ լուսացույցների վատ տեսանելիությունը վարորդների, հետիոտների համար

Սույն կուսակցությունը դեռ չի հանրայնացրել իր նախընտրական ծրագիրը: 

 

 • Երևան քաղաքի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ռազմավարական զարգացմանմիջնաժամկետ ծրագրի մշակում և իրականացում, Երևան քաղաքի զարգացմանռազմավարության և թվայնացման զարգացման ռազմավարության միջևհամապատասխանության ապահովում․

 • Երևան քաղաքում «Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրագրերիմշակման և ներդրման  կենտրոնի» ստեղծում և այդ կենտրոնին տեղեկատվականտեխնոլոգիաների զարգացման քաղաքային հիմնական գործառույթների ու ծրագրերիկառավարման փոխանցում․

 • «Էլեկտրոնային մայրաքաղաք» կառավարման միասնական հարթակի ստեղծում ևծրագրի ներդրում, որը հնարավորություն կընձեռի բարելավել քաղաքիկենսագործունեությունը, քաղաքաբնակների կյանքի որակը և սպասարկումը դարձնելառավել արդյունավետ․

 • Երևան քաղաքում և նրա վարչական շրջաններում էլեկտրոնայինփաստավավերագրային կառավարման և գործավարության միասնական համակարգիներդրում, Երևան քաղաքի համայնքային արխիվի ստեղծում․

 • «Էլեկտրոնային մայրաքաղաք» կառավարման միասնական հարթակում «Բարեխիղճերևանցի» հավելվածի ստեղծում, որը կապահովի քաղաքաբնակների մասնակցությունըԵրևան քաղաքին վերաբերող որոշումների ընդունմանը և խնդիրների լուծմանը։

 • Երևան քաղաքում մատուցվող համայնքային ծառայությունների տեղեկատվականմիասնական «Իրավիճակային և հաղորդակցային կենտրոնի» ստեղծում և հսկողգործորդի /օպերատորի/ մասնակցությամբ կառավարում․

 • «Էլեկտրոնային մայրաքաղաք» կառավարման միասնական հարթակումքաղաքաբնակների տվյալների էլեկտրոնային պահոցի ստեղծում, որը կհեշտացնիսոցիալական, առողջապահական, մշակութային, կրթական, բնականարանային կոմունալմի շարք ծառայություններից քաղաքացիների օգտվելու և առցանց վճարելուհնարավորությունը․

 • «Էլեկտրոնային մայրաքաղաք» կառավարման միասնական հարթակում գրանցվածյուրաքանչյուր քաղաքաբնակի /նաև՝ դպրոցականի և  ուսանողի/  համար տարաբնույթծառայություններից օգտվելու և  առցանց վճարելու միասնական փոխկապակցվածքարտի տրամադրում․

 • «Էլեկտրոնային մայրաքաղաք» կառավարման միասնական հարթակի միջոցովտեսամշտադիտարկման համակարգի ներդրում, որը կնպաստի ոստիկանության, շտապօգնության, արտակարգ իրավիճակների, փրկարարական, վթարային, սանիտարական,փոխադրման, համատիրությունների և այլ ծառայությունների համարժեքարձագանքմանը․

 • «Էլեկտրոնային մայրաքաղաք» կառավարման միասնական հարթակի միջոցովքաղաքային երկրատեղեկատվական համակարգերի փոխկապակցվածությանապահովում․

 • տեղեկատվական և հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաների ոլորտում փորձիփոխանակման նպատակով միջազգային համագործակցության և կապերի ընդլայնում ևծրագրերի իրականացում։

 • Երևանի բնակիչների սոցիալական պաշտպանությանը և կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային և թիրախային ծրագրերի իրականացում

 • Տարբեր սոցիալական խմբերի համար որակյալ սոցիալական ծառայությունների կազմակերպում և մատուցում

 • Առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց համար որպես մատչելիության ապահովման կարևորագույն բաղադրիչ սոցիալական օգնականի ծառայությունների համակարգի ստեղծում՝ հաջորդիվ հավելվածային օգնականի անցում կատարելու հնարավորություններով

 • Առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հանրային տրանսպորտի և կապակցված ենթակառուցվածքների մատչելիություն, անվտանգության և հարմարավետության ապահովում որպես զարգացման կարճաժամկետ ծրագրի առաջնահերթություն՝ հատկապես տեսողության, լսողության, հենաշարժողական և մտավոր խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների համար

 • Երեխաների իրավունքների պաշտպանություն և անչափահասների հետ աշխատանքների բարելավում, կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաների շահերի պաշտպանություն, զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների բազմակողմանի աջակցություն

 • Օժանդակություն բազմազավակ և խոցելի խմբերի ընտանիքներին, այդ թվում՝ բնառարկայական և գույքային աջակցություն, կենցաղային պայմանների բարելավում, այլ նախագծերի իրականացում

 • Անելանելի իրավիճակում հայտնված անօթևան անձանց ժամանակավոր շրջանառու սոցիալական բնակարանային ֆոնդի հատկացման համալիր ծրագրի մշակում

 • Աջակցություն հայրենադարձ, փախստական և տեղահանված ընտանիքներին

 • Անհետաձգելի լուծում պահանջող սոցիալական խնդիրների լուծում, սոցիալական աջակցության խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումներ, այդ թվում՝ մարտական գործողությունների հետևանքով զոհված և հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների ընտանիքների բնակարանների վերանորոգում, գույքի տրամադրում, ուսումնական հաստատություններում սովորող սոցիալապես անապահով ընտանիքների անդամների ուսման վարձի հատուցում, արտակարգ իրավիճակներով և տարերարային վտանգով պայմանավորված աղետների պայմաններում բնակչությանն անհետաձգելի օնության տրամադրում

 • Արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների, ոլորտային մասնագետների և աշխատակիցների, խնամակալության և հոգաբարձության պատասխանատուների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում

Սույն կուսակցությունը դեռ չի հանրայնացրել իր նախընտրական ծրագիրը: 

 

 • Կառավարվող լուսացույցներ՝ խցանումները կարգավորելու նպատակով

 • Կառավարման թվային կենտրոնի ստեղծում

 • Հանրային տրանսպորտի նավիգացիոն համակարգի ներդրում

 • Հանրային տրանսպորտի կանգառներում տրանսպորտային շարժի և սպասելաժամանակի թվատախտակների տեղադրում

 • Անվճար Wi-Fi հանրային վայրերում

 • Երևանի միասնական թվային հավելված

 • Հանրային տրանսպորտի առցանց վճարման համակարգի ներդրում

 • Փոխել մայրաքաղաքի կառավարման որակը՝ ներդնելով «խելացի քաղաքի» մոդելը:

 • Փոխել մայրաքաղաքի կառավարման որակը՝ ներդնելով «խելացի քաղաքի» մոդելը: