Առողջապահություն

Ստորև ներկայացված են Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող 14 քաղաքական ուժերի միայն հանրայնացված նախընտրական ծրագրերը:

 

 • Առողջապահական հիմնարկների վերանորոգում, խիստ արդիականացում

 • Անձնակազմի պարտադիր եւ պարբերաբար վերապատրաստում

 • Պետության կողմից ֆինանսավորվող արտերկրյա վերապատրաստումներ բժիշկների համապատասխան կահավորում 

 • 1-03, 1-04 ավտոպարկի թարմացում՝ միջազգային չափանիշներին համպատասխան կահավորում

 • Անվճար բուժօգնության համակարգի եւ շահառուների վերանայում

 • Առավելություն պատերազմի մասնակիցներին եւ նրանց ընտանիքի անդամներին

 •  

 • Մինչեւ 2026թ. հիմնանորոգել Երեւանի բոլոր պոլիկլինիկաները

 • Մինչեւ 2025 թվականը հիմնանորոգել եւ շահագործման հանձնել եւս 7
  պոլիկլինիկա

 • Շարունակաբար վերազինել բոլոր բժշկական հաստատությունները ժամանակակից թվային սարքավորումներով

 • Շարունակել շտապօգնություն ծառայության արդիականացումը, թվայնացնել կանչերի ծառայությունը, իսկ շտապօգնության ավտոպարկը համալրել նոր մեքենաներով

 • Առողջապահական գրագիտության բարձրացման եւ կարողությունների զարգացման նպատակով դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում իրականացնել համապատասխան մասնագետների վերապատրաստում, ուսուցիչ-կենսաբանների եւ բուժքույրերի կրթում

 • Երեւան քաղաքում կառուցել ժամանակակից բոլոր ստանդարտներին համապատասխանող խոշոր բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոն

 • Վերանորոգել քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո գտնվող դպրոցները, մանկապարտեզներն ու պոլիկլինիկաները

Սույն կուսակցությունը դեռ չի հանրայնացրել իր նախընտրական ծրագիրը:

 • Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում ժամանակակից բժշկականենթակառուցվածքի կազմավորում և ստեղծում, որը հնարավորություն կընձեռի բժշկականծառայությունների մեծ մասը՝ ատամնաբուժությունից մինչև վիրաբուժություն, մեկ վայրումիրականացնելու և բժշկական ծառայությունների որակը բարելավելու համար․

 • քաղաքային առողջապահական կազմակերպությունների և պոլիկլինիկաներինորոգում և հիմնանորոգում, գույքի, լաբորատոր-գործիքային հետազոտություններիիրականացման և այլ բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում․

 • Երևան քաղաքի առողջապահական կազմակերպություններում բնակչությանըհամակարգչային /ՀՏ/ և մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի /ՄՌՏ/ ծառայությանանվճար մատուցում․

 • ֆինանսական, ենթակառուցվածքային, կազմակերպական և տեղեկատվականաջակցություն հանրության առողջության առաջնային  կանխարգելման ծրագրերին ևնախաձեռնություններին՝ գործընկերության հիման վրա և միջոցների ներգրավմանմիջոցով քաղաքային առողջապահական կազմակերպությունների նորոգման ևհիմնանորոգման, նյութատեխնիկական վերազինման նպատակով․

 • բժիշկների և բուժանձնակազմի պատրաստման և վերապատրաստման ծրագրերիիրականացում․

 • բժշկական կազմակերպությունների ծառայություններից օգտվելու համարէլեկտրոնային նախնական գրանցման համակարգի ներդրում՝ այցելություններիկառավարման և սպասարկման որակի բարելավման նպատակով․

 • առողջ ապրելակերպին միտված քարոզչական միջոցառումների իրականացում՝հանրության մեջ առողջ ապրելակերպի մշակույթի ձևավորման և առողջությանվերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարելավման նպատակով․

 • վերականգնողական կենտրոնների ցանցի զարգացում՝ երիտասարդությանալկոհոլային և հոգեներգործուն կախվածության կանխարգելման և արդյունավետ /նաև՝տնային պայմաններում/ բուժման նպատակով․

 • ֆիզկուլտուրային-առողջարարական կենտրոնների, մարզադպրոցների և այլմարզական օբյեկտների նորոգում և բարեկարգում, դրանց ցանցի արդիականացում ևզարգացում՝  հանրության առողջ ապրելակերպի ապահովման համար բարենպաստպայմաններ ստեղծելու նպատակով․

 • դպրոցական, բակային, այգեպուրակային և այլ մարզահրապարակների օգտագործում,արտադպրոցական  ֆիզկուլտուրային-առողջարարական և մարզական խմբակներիանվճար ցանցի ստեղծում և աստիճանական ընդլայնում՝ զանգվածային ֆիզկուլտուրայովև սիրողական սպորտով զբաղվածության՝ առողջ ապրելակերպի ապահովմաննպատակով։

 1. Որակյալ

 • հասնել ծառայությունների առավել հարմարեցվածության, ինչի նպատակով կշարունակվի բարելավվել քաղաքային բուժհիմնարկների պայմանները

 • հզորացնել լաբորատոր և գործիքային ծառայությունները

 • շարունակել թվային տեխնոլոգիաների, տեղեկատվական համակարգեր, հեռաբժշկության տարրերի ռացիոնալ ներդնումը

 • անհրաժեշտ է հասնել նրան որ բուժառուին տրվող խորհուրդները պետք է տրամադրվեն տպած, ստանդարտ և հարմարավետ ձևաչափերով

 • անհրաժեշտ է շարունակել իրականացնել արդյունավետ կրթական ծրագրեր, ներդնել ազգային ուղեցույցներ

 • պիլոտային կարգով մշակել և ներդնել տիպային բուժհիմնարկի աշխատանքի բարելավման համալիր ծրագիր, ներառյալ՝ ծառայությունների որակի գնահատման չափանիշներ, մշտադիտարկում և աջակից վերահսկողություն

 1. Մատչելի

 • շարունակել և համայնքի ռեսուրսների սահմաններում ընդլայնել պետպատվերի հիմնական փաթեթով նախատեսված ծառայությունների անապահովումը բնակիչների համար

 1. Հասանելի

 • հաշվի առնելով, որ առողջապահության առաջնային օղակի հաստատությունները պետք է լինեն բնակիչներից օպտիմալ հեռավորության վրա, անհրաժեշտ է լայնորեն քննարկել և հիմնավորումների ոչ բավարար լինելու դեպքում կասեցնել պոլիկլնիկաների ներկայում իրագործվող միավորման գործընթացը

 • պետք է շարունակել բուժհիմնարկների հարմարեցումը տարեց և առանձնահատուկ պայմանների կարիքով՝ շարժունակության, տեսողության, լսողության, մտավոր խնդիրներ ունեցող ունեցող անձանց համար

 1. Շարունակական

 • անհրաժեշտ աջակցություն է տրամադրվում այն դեպքերում, երբ պոլիկլինիկայի բժիշկն ուղեգրում է բուժառուին նեղ մասնագիտական օգնության և հակառակը, որպեսզի նա տեղեկացված լինի մասնագիտական օգնության վիճակի մասին

 • ուղղորդման և ուղեգրման գործընթացը պետք է լինի առավելապես պարզեցված և համակարգված, ժամանակին և հասցեագրված՝ ապահովելով հետադարձ կապ

 1. Ամբողջական

 • անհրաժեշտ հասնել այնպիսի մակարդակի, որպեսզի բուժանձնակազմը գնահատի բուժառուի թե՛ ֆիզիկական և թե՛ հոգեկան առողջության բոլոր խնդիրները, ներազդող սոցիալական գործոնները

 1. Մարդակենտրոն և ընտանեկենտրոն

 • բուժօգնությունը տրամադրելիս բուժաշխատողները համապարփակ գնահատում են ընտանիքի կարիքները, հատկապես երբ բուժառուները հատուկ կարիքներ ունեն

 • ծառայությունները պետք է մատուցվեն բարյացակամ երեխաների, դեռահասների, մեծահասակների, տարեցների նկատմամբ, բուժանձնակազմը պետք է հաշվի առնի ընտանիքի մշակութաբանական առանձնահատկությունները, բուժօգնության վերաբերյալ հարցերը, առողջապահական օղակների հետ շփվելու նախկին փորձը, ինչը հատկապես էական է այլ երկրներից տեղափոխված բնակիչների համար

 • անհրաժեշտ է իրականացնել ծրագրեր՝ ուղղված անձնակազմի հաղորդակցման հմտությունների բարելավմանը

 • անհրաժեշտ է ապահովել հնարավորություններ, որպեսզի ընտանիքներն ունենան իրենց ընտանեկան բժշկին և ընտանեկան մանկաբույժին

 • տարեցների և առանձնահատուկ կարիքներով քաղաքացիների հետ աշխատանքի և խնամքի նպատակով ներգրավել կամավորներ ուսումնական հաստատություններից

 • համայնքում կազմակերպել զանգվածային լուսավորչական միջոցառումներ

 • իրականացնել հիվանդությունների կանխարգելման և վաղ հայտնաբերման անհատույց միջոցառումներ

 • պարբերաբար տրամադրել տեղեկատվություններ համայնքի բնակչության շրջանում տարածված հիվանդությունների վերաբերյալ

 • բնակիչներին պարբերաբար տեղեկացնել մասնագիտական հիվանդությունների մասին և ուղղորդել համալիր հետազոտությունների

 1. Մասնակցային

 • համայնքում առողջապահությանը առնչվող կարևոր որոշումներ կայացնելիս հաշվի առնել բնակիչների, բուժառուների, մանկահասակ երեխաների դեպքում` խնամողների, խնամակալների և խնամատարների, բուժանձնակազմի, մասնագետների, քաղաքացիների շահերը պաշտպանող կազմակերպությունների և պետական կառույցների կարծիքը, ապահովել հետադարձ կապը

 1. Ինտեգրված

 • համայնքի մակարդակով ներդնել մեխանիզմներ, իրականացնել կրթական, սոցիալական, առողջապահական հաստատությունների միջև կապի ամրապնդմանն ուղղված ծրագրեր

 • իրականացնել համայնքային աշխատակիցների առողջության խնդիրների կանխմանը, բացահայտմանն ու բուժմանն ուղղված նախագծեր

 1. Հոգատար վերաբերմունք բուժանձնակազմի նկատմամբ

 • թեև վարձատրության հարցերը գտնվում են համայնքի իրավասությունների շրջանակից դուրս, քաղաքի իշխանության ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի քաղաքի բուժհաստատությունների յուրաքանչյուր բժիշկ, բուժքույր, մայրապետ, շտապ օգնության վարորդ և անձնակազմի այլ անդամ

 • պետք է շարունակել բարելավել աշխատանքային պայմանները

 • հասնել այն ուղենիշին, երբ յուրաքանչյուր բժիշկ կունենա առանձին աշխատասենյակ

 • անձնակազմի կողմից տնայցերը պատշաճ իրականացնելու և առավել հրատապ կանչերը սպասարկելու նպատակով պոլիկլինիկաները համայնքի հաշվին աստիճանաբար ապահովել համապատասխան փոխադրամիջոցներով

 1. Երիտասարդ մասնագետների համար գրավիչ

 • ի թիվս քաղաքի բուժհաստատությունների վարկանիշը բարձրացնելուն ուղղված բարեփոխումների՝ անհրաժեշտ է համագործակցել պետական կառույցների, համապատասխան բժշկական և բուժքույրական կրթական հաստատությունների հետ համակարգը նոր կադրերով համալրելու նպատակով

 • Առաջնային բուժօգնության հաստատությունների արդիականացում եւ տեխնիկական վերազինում

 • Բժշկական սպասարկումը պոլիկլինիկաներում հարմարավետ և մատչելի դարձնել, թվայնացնել քաղաքացիների հիվանդության պատմության գրքույկները՝ ապահովելով անձնական տվյալների գաղտնիությունը։

 • Քաղաքային հիվանդանոցներում և պոլիկլինիկաներում պետք է տեղակայվեն ժամանակակից բժշկական սարքավորումներ, որոնցով աշխատելու համար բուժանձնակազմը պետք է անհրաժեշտ վերապատրաստում անցնի: 

 • Զարգացած առողջապահական համակարգեր ունեցող երկրների հետ համագործակցության շրջանակում բուժաշխատողները պետք է պարբերաբար վերապատրաստվեն՝ նոր գիտելիքների, փորձի փոխանակման նպատակով:

 • Պոլիկլինիկաների և ուսումնական հաստատությունների բուժկետների վերազինում և անձնակազմի վերապատրաստում

Սույն կուսակցությունը դեռ չի հանրայնացրել իր նախընտրական ծրագիրը:

 • Պոլիկլինիկաների աշխատանքային ժամի երկարաձգում մինչև 20։00

 • Առողջապահության ծառայությունների շարունակական թվայնացում

 • 20 հանրային անվճար բաց լողավազանների կառուցում 

 • Բացօթյա սպորտի ու առողջ ապրելակերպի հանրայնացում, որակյալ և դիմացկուն մարզահրապարակների կառուցում

 • Կանգառներում, հանրային տարածքներում օդի մաքրման կայանների տեղադրում

 • Երևան մտնող խմելու ջրի որակի բարձրացում` մաքրող կայանների տեղադրում

 • Ընդլայնել անվճար առողջապահական ծառայությունների շրջանակը: Բարելավել առաջնային առողջապահական կենտրոնների վիճակը և ժամանակակից սարքավորումներով հագեցվածությունը՝ քաղաքացիների համար առավել որակյալ առողջապահական ծառայությունների մատուցման նպատակով