«Այլ հարցեր»

Ստորև ներկայացված են Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող 14 քաղաքական ուժերի միայն հանրայնացված նախընտրական ծրագրերը:

Սույն կուսակցությունը դեռ չի հանրայնացրել իր նախընտրական ծրագիրը: 

 

Հանրային անվտանգություն

 • Երևան քաղաքի ոստիկանության և արտակարգ իրավիճակների ծառայություններինժամանակակից տեխնիկական սարքերով և սարքավորումներով, տեխնոլոգիաներովհագեցվածության աջակցում․

 • Երևան քաղաքում հանցավորության կանխարգելման ուղղված  քրեածին իրավիճակիմշտադիտարկման և վերլուծության միջոցով՝ ժամանակակից տեղեկատվականտեխնոլոգիաների կիրառում․

 • ոստիկանության համար անձանց այլ լրացուցիչ իրականության մեջ ճանաչմանփոխանցող գործառությամբ սարքավորումների ներդրում․

 • ճանապարհային երթևեկության մասնակիցների վարքի առանձնահատկություններինհամապատասխան՝ ճանապարհների, փողոցների, ճանապարհային երթևեկությաննշանների փոփոխություն և հարմարեցում՝ ճանապարհային երթևեկությանանվտանգության ապահովման և ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվընվազեցնելու նպատակով։

Արտակարգ իրավիճակներ

 • հրդեհային անվտանգության և վթարային-փրկարարական քաղաքայինծառայություններին ժամանակակից տեխնիկական սարքերով և սարքավորումներով,տեխնոլոգիաներով ապահովում․

 • արտակարգ իրավիճակներում մարդկային և նյութական կորուստների կանխարգելմանհամար ազդարարման փոխկապակցված համակարգերի ներդրում․

 • բարձրահարկ շենքերի շինարարության մեջ սեյսմաակայուն առաջավոր կանոնների ևժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման ապահովում․

 • տեխնածին և բնական արտակարգ առանձին իրավիճակների դեպքում վտանգներիկանխարգելման և նվազեցման միջոցառումների արդյունավետության բարելավում․

 • բնակչությանը բոլոր տեսակի վտագներից պաշտպանվելու ձևերի և պաշտպանությանմիջոցների մասին տեղեկատվության մշտական տրամադրում  և ուսուցում, ներառյալ՝բնակչությանը ահաբեկչական գործողությունների դեմ պատրաստումը․

 • երկրաշարժերի, ջրհեղեղների, սողանքների և այլ բնական աղետների ժամանակբնակչությանը հակազդեցության համապատասխան ենթակառուցվածքներովապահովում․

 • քաղաքային իշխանության, բնակչության և հասարակական կազմակերպություններիմիջև համագործակցության խթանում՝   արտակարգ իրավիճակներում անվտանգությանապահովման յուրաժամ և արդյունավետ հակաճգնաժամային արձագանքմանքաղաքային մոդելի մշակման խնդիրների լուծման համար։

Կոռուպցիայի կանխարգելում

 • տեղեկատվական-քարոզչական գործունեություն զանգվածային տեղեկատվությանմիջոցներով կոռուպցիայի կանխարգելման թեմաներով․

 • քաղաքացիական հասարակության և հանրության ներկայացուցիչների ներգրավումհամայնքային իշխանության մարմինների և քաղաքային իշխանությանն առընթերխորհուրդների աշխատանքում․

 • հասարակական կազմակերպությունների մասնակցության ապահովում կոռուպցիայիկանխարգելման միջոցառումներին պետական սոցիալական պատվերի շրջանակում․

 • զարգացման և ոլորտային ծրագրերի, կոռուպցիայի կանխարգելման նախագծերիմշտադիտարկում և գնահատում պետական  իշխանության մարմինների, հանրության,զանգվածային տեղեկատվության միջոցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։

Երիտասարդություն

 • Երևանի քաղաքապետարանի կառուցվածքում բարեփոխումների իրականացում  երիտասարդների կարիքներին առավել արդյունավետ արձագանքելու նպատակով

 • Համայնքի կառավարման գործընթացներում երիտասարդների ներգրավում

 •  Ներառական և համակողմանի երիտասարդական քաղաքականության իրականացում 

 • Երիտասարդների շրջանում կամավորական աշխատանքի խրախուսում և համայնքում կամավորական մշակույթի խթանում

 • Երիտասարդական ենթակառուցվածքների բարելավում, նոր ենթակառուցվածքների, հարթակների և միջավայրի ստեղծում

 • Երիտասարդության հիﬓախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում

ԻՐԱԶԵԿ ՔԱՂԱՔԱՑԻ 

 • Երևանցիներին իրենց իրավունքների ու պարտականությունների իրազեկման համար անհրաժեշտ են քարոզչական-տեղեկատվական հաղորդումներ («Երևան») Հանրային հեռուստաընկերության և Հանրային ռադիոյի եթերով։

 • Արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ քայլերի մասին կարճ տեսահոլովակների նկարահանում ու տարածում: 

 • Արտակարգ իրավիճակների համար յուրաքանչյուր քաղաքացու մեկ ուսապարկում՝ փաստաթղթերի, ջրի, չոր ուտելիքի, բժշկական պարագաների և առաջին անհրաժեշտության այլ իրեր ունենալու կարևորության քարոզչություն, հանրային կարգի տեղեկացվածության բարձրացում, դպրոցներում և աշխատավայրերում արտակարգ իրավիճակներում գործելու մեթոդների նախապատրաստում։ 

 • Տրանսպորտային ռադիոյի ստեղծում, որով քաղաքային տրանսպորտում կիրագործվի քաղաքային, մշակութային միջոցառումների, քաղաքացիներին օրվա նշանավոր դրական իրադարձությունների մասին տեղեկությունների իրազեկում: 

 • Հանուն երիտասարդ սերնդի ֆիզիկական և հոգեբանական առողջության պահպանման՝ թմրանյութերի և դրամախաղերի կործանարար հետևանքների վերաբերյալ իրազեկում։

Սփյուռք և միջազգային կապեր

 • Հայկական սփյուռքի ազդեցիկ գաղթօջախներ ունեցող քաղաքների հետ մերձեցման հարթակի ստեղծում
 • Երևանում բնակվող և ժամանակավորապես Երևան այցելած սփյուռքի ներկայացուցիչների համար հասարակական սատարման կենտրոնի ստեղծում

 • Երևանի քաղաքապետարանին առընթեր, սփյուռքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ «Երևան՝ միացյալ հայության մայրաքաղաք» հասարակական խորհրդի ստեղծում

 • Քաղաքի զարգացմանը միտված համահայկական ներդրումային ֆոնդի ստեղծում

Երևան քաղաքի մեդիա հարթակի ստեղծում 

 • Հանրային մուլտիպելքսում Քաղաքային սփռման հաճախականությամբ հեռուստաալիքի ստեղծում

 • Երևանի քաղաքապետարանի կայքուՄ և սոցիալական կայքերում Երևանի քաղաքապետարանի էջերի թարմացում, այդ կայքերում Երևանի քաղաքացիների այցելությունների շեշտակի ավելացմանն ուղղված քաղաքականության ներդրում 

 • Համաքաղաքային կամ առանձին համանքներին վերաբերվող խնդիրների հանրային քննարկման հարթակների ներդրում

Ֆինանսներ

 • «Երևան» բանկի ստեղծում, որը կհեշտացնի մի շարք ֆինանսական գործառույթներ

 • «Երևան» բանկի քարտատերերի համար, Երևանի քաղաքապետարանի կողմից մշակված զեղչային համակարգից օգտվելու հնարավորություն՝ ՀՀ տարածում և ՀՀ սահմաններից դուրս

 • Գույքահարկի արտոնությունների կիրառում՝ կախված բնակչի տարիքից և գույքի ծագումնաբանությունից

 • Գույքահարկի տույժերի և տուգանքների, ճանապարհային երթևեկության որոշ կանոնների խախտման տուգանքների, բանկերի կողմից հաշվարկված տույժերի և տուգանքների համաներում 

Սույն կուսակցությունը դեռ չի հանրայնացրել իր նախընտրական ծրագիրը: