Աղբահանություն

Ստորև ներկայացված են Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող 14 քաղաքական ուժերի միայն հանրայնացված նախընտրական ծրագրերը:

 

 • Աղբահանության աշխատանքների համակարգային լուծում, ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրում եւ միջազգային նորմերին համապատասխան կոնկրետ ստանդարտների մշակում եւ հայկական նորարարական գաղափարների մոդելների գործարկում

 • Նուբարաշենում աղբի վերամշակման գործարանի ստեղծում (նվազագույնը 200 աշխատատեղ՝ աշխատավարձը սկսած 300.000 դր-ից)

 • Սոց. փաթեթների տրամադրում աղբահանության սեգմենտի աշխատակիցներին

 • Խստագույն տուգանք հասարակական վայրերում աղբի նետման, ինչպես նաեւ ոչ թույլատրելի վայրերում աղբի կուտակման համար

 • Աղբամանների տեղակայման կետերի վերանայում եւ աղբահանության գործընթացի հաճախականության ավելացում

 • Շարունակաբար բարելավել  աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման ծառայությունների որակը

 • Կառուցել կենցաղային թափոնների քաղաքային նոր աղբավայր: Կոնսերվացնել գործող աղբավայրը եւ ստեղծելու ենք կոշտ կենցաղային թափոնների վերամշակման ենթակառուցվածք

 • Թափոնների տեսակավորման ոլորտում առաջիկա հինգ տարում տեսակավորման կետերն ավելացնել՝ 140-ից հասցնելով առնվազն 300-ի, ավելացնել վերամշակելի թափոնների տեսակը՝ ներառելով ալյումինե թափոնների համար նախատեսված տարաները, աղբի տեսակավորման թափոնամանների թիվը հասցնել 3000-ի

 • Դպրոցները համալրել տեսակավորման համար նախատեսված թափոնամաններով

 • Իրականացնել իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ աղբի տեսակավորման մշակույթը կենցաղում ներդնելու ուղղությամբ

 • Կարգավորել շինարարական եւ խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքման եւ տեղադրման գործընթացը, սահմանել համապատասխան վայրերում աղբի տեղափոխման եւ տեղադրման կարգերն ու կանոնները

 • Կառուցել բնապահպանական ստանդարտներին համապատասխանող նոր աղբավայր՝ նպաստելով Երեւանի աղբահանության, սորտավորման եւ վերամշակման խնդիրների լուծմանը՝ դարձնելով աղբը շահութաբեր, ինչպես զարգացած երկրներում է

 • Ուժեղացնել քաղաքային իշխանության վերահսկողությունը շրջակա միջավայրի՝ օդի, ջրի որակի, կանաչ տարածքների պահպանման նկատմամբ, աղբամշակման բարձր չափանիշների սահմանմամբ

Սույն կուսակցությունը դեռ չի հանրայնացրել իր նախընտրական ծրագիրը: 

 

 • կենցաղային կոշտ թափոնների կառավարման արդիական համակարգի ներդրում՝թափոնների կազմակերպման և կարգավորման, տեսակավորման և վերամշակմանգործիքակազմի կիրառմամբ․

 • կենցաղային կոշտ թափոնների համար ժամանակակից գետնափոր բեռնարկղերովհրապարակների կառուցում․աղբահավաք մեքենաների վրա 

 • Երևան քաղաքում աղբահավաք կազմակերպությունների կողմից բնակչությունիցվճարովի հիմունքով  երկրորդային հումքն ընդունելու ծառայության կազմակերպում․

 • Երևան քաղաքում կենցաղային կոշտ թափոնների տեսակավորման և վերամշակմանգործընթացի փուլային ներդրում, կազմակերպությունների կողմից թափոններիվերամշակման և արդյունավետ օգտագործման, այդ թվում՝ էներգիայի ստացման համարնպաստավոր պայմանների ստեղծում․

 • կենցաղային կոշտ թափոնների աղբավայրերի էկոլոգիական անվտանգությանապահովման համար միջոցառումների մշակում և իրականացում,  ներառյալ՝աստիճանաբար դրանց վերացումը և փակումը․

 • տիեզերական մշտադիտարկման արդյունքում բացահայտված կենցաղային կոշտթափոնների չթույլատրված բեռնաթափումները կանխելու համար համապատասխանմիջոցառումների մշակում և իրականացում։

 • Աղբահավաքի գործընթացը բարեփոխել եվրոպական չափանիշներով, որոնց հիման վրա կառուցել աղբամշակման գործարան, որը միացվելու է քաղաքի էներգետիկ համակարգին։ «Մաքուր տուն, մաքուր քաղաք, մաքուր Հայրենիք» գաղափարը պետք է ներառվի ընտանեկան, դպրոցական, համազգային և քաղաքացիական դաստիարակության մեջ։ Մաքրությունն ու անվտանգությունը դարձնել հայոց մայրաքաղաքի հիմնական բնորոշիչ որակներ։ Ողջ փողոցային լուսավորությունը փուլ առ փուլ անցնելու է արևային մարտկոցների, որոնց արտադրությունը կազմակերպվելու է մեր երկրում՝ գերարդիական եղանակով։

 • Երևան համայնքում աղբահանության գործընթացը պետք է կազմակերպվի այն հաստատուն տրամաբանությամբ և վարքագծի կանոնավոր փոփոխությամբ, որ այն մի գործընթաց է, որը զուտ տեղական ինքնակառավարման մարմնի օրենսդրական և կազմակերպչական խնդիրը չէ, այլ գլոբալ մարտահրավեր, որտեղ ընդգրկված են բոլորը, և որը պետք է սկսվի բնակիչների նախ և առաջ սպառողական վարքագծի փոփոխությամբ՝ գոյացնելու ավելի քիչ աղբ, իսկ այնուհետև բնակիչների և տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից առաջացվող թափոնների տեսակավորմամբ, առաջնային՝ թափոնի գոյացման օղակում։ Այս գործընթացի ապահովման համար անհրաժեշտ են լինելու իրավական, ենթակառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ միջոցառումներ։

 • Երևանում աղբահանության կանոնակարգված միջոցառումների ապահովման իրավական մեխանիզմներն ենթադրելու են Երևանի ավագանու համապատասխան որոշման ընդունումը՝ Երևան քաղաքում թափոնների գոյացման առաջնային օղակում թափոնների տեսակավորումը փուլային՝ ժամանակագրական մոտեցմամբ ներդնելու ուղղությամբ։

 • Ենթակառուցվածքային համալիրի հզորացում:  

 • Պլաստիկի և մետաղի թափոնների համար նախատեսված հակավորման սարքերի ձեռքբերում

 • Ոլորտի ինստիտուցիոնալ բարեփոխում

 • ​​Տեղափոխել Երևանի մայթերի երկայնքով ձգվող՝ 2016-2017թթ. սկսված գործընթացի արդյունքում սիզամարգերը ասֆալտապատած հատվածում կամ փողոցի երթևեկելի մասում տեղադրված մեծ աղբամանները և վերականգնել սիզամարգերի հատվածային ամբողջականությունը՝ թողնելով մայթերի փոքր աղբամանները հետիոտնի համար

 • Սննդային թափոնների կառավարում

 • միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և մասնավորի հետ ծավալել ակտիվ երկխոսություն՝ Երևանում գոյացող սննդային թափոնների կառավարման նպատակով ֆերմենտացիոն կայանների ստեղծման ուղղությամբ։ 

 • կիսանկուղային և նկուղային հարկերի ոչ բնակելի տարածքների սեփականատերերի կամ վարձակալների համար պարտադիր բարեկարգման տարածք է համարվում ընդհանուր օգտագործման տարածքը, որի սահմաններն են զբաղեցրած տարածքի պարագծով՝ մինչև փողոցի երթևեկելի մասի եզրաքարը՝ կետ 20, մաս 2:

Առաջարկվում է մի փոքր ընդլայնել դրա քաղաքաշինական տարածական սահմանները, մասնավորապես ամրակցված պարտադիր բարեկարգման տարածքի սահմանագիծն ավելացնել ընդամենը 10-15սմ՝ սահմանելով այն մինչև փողոցի երթևեկելի մասի եզրաքարի զրոյական նիշը։

 • Երևանի Նուբարաշենի բաց աղբանոցը պետք է անցնի ուտիլիզացիայի այն հնարավորությունները և փուլերը, որոնք վաղուց արդեն կենսակերպ են առաջադեմ երկրներում:

 • Հնարավորության դեպքում, մասնավոր սեկտորի ներգրավմամբ, պետք է հնարավորինս առանձնացնել որպես երկրորդային նյութական ռեսուրս ծառայելու քիմիական բաղադրություն ունեցող ԿԿԹ ֆրակցիաները:

 • Աղբահանության հարցի վերջնական կարգավորում եւ աղբի վերամշակման գործարանի կառուցում

 • Ժամանակակից աղբավայրերի ստեղծում՝ համալրված արդի աղբամշակման սարքավորումներով

 • Աղբահանության խնդիրը սրվեց այնպես, ինչպես սրվել էր նախորդ տարիներին։ Սանիտարական մաքրման խնդիրը ինչպես կար, այդպես էլ մնաց։ Համակարգային բարեփոխումները ավարտին հասցնելու նպատակով անհրաժեշտ է ներգրավել երկրորդ օպերատորի, որի մուտքը կապահովի մրցակցություն և կբարձրացնի մատուցվող ծառայության որակը։

Սույն կուսակցությունը դեռ չի հանրայնացրել իր նախընտրական ծրագիրը: 

 

 • Աղբահանության ամբողջական համակարգ (սկսած աղբահավաքումից ու աղբի տեսակավորումից, վերջացրած դրա պահեստավորմամբ և այլընտրանքային էներգիայի ստացումով)

 • Աղբի վերամշակման գործարան  Նուբարաշենում

 • Կոշտ շինարարական թափոնների աղբավայրի հիմնում, կոշտ շինարարական աղբի տեղափոխման լիցենզավորում

 • Արմատապես փոխել աղբահանության համակարգը՝ ներդնելով տարանջատված աղբի հավաքման սկզբունքը, դրա համար առավել արդյունավետ լուծումներ առաջարկելով: Աղբահանության ժամանակացույցի փոփոխությունը պետք է հաշվի առնի քաղաքային երթևեկության առանձնահատկությունները: Անհրաժեշտ է ներդնել աղբի վերամշակման ժամանակակից համակարգ: